Algemene verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van Formani Holland B.V. te Maastricht-Airport gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht (deponeringsnummer 14627479)

1. Definities

1.1 In deze verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

“Formani”: Formani Holland B.V., gevestigd te Maastricht-Airport, of een met haar gelieerde vennootschap;

“Afnemer”: degene die een opdracht verstrekt aan cq. degene die bij Formani een bestelling plaatst cq. degene met wie Formani een overeenkomst sluit;

“Zaken”: zaken en/of diensten door Formani geleverd aan Afnemer en/of  in bestelling.

 

2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle bestellingen bij, opdrachten aan en/of overeenkomsten met Formani tot het leveren van zaken en/of het verrichten van diensten door Formani zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige verkoopvoorwaarden van Formani, hierna te noemen: “de verkoopvoorwaarden”.

 

2.2 De Afnemer wordt door het geven van een opdracht aan, of het plaatsen van een bestelling bij Formani geacht deze verkoopvoorwaarden als onderdeel van de opdracht of bestelling te aanvaarden.

 

2.3 Door de Afnemer gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door Afnemer gehanteerde algemene voorwaarden, zijn slechts van toepassing, indien deze voorwaarden door Formani uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.

 

3. Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten

 

3.1 Alle aanbiedingen van Formani zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen door de Afnemer zijn onherroepelijk.

 

3.2 De correcte uitvoering van mondelinge, al dan niet telefonische, opdrachten, komt geheel voor rekening en risico van de Afnemer.

Formani is slechts gebonden indien zij de aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen. Formani is bovendien slechts gebonden zoals zij heeft aanvaard.

 

3.3  Als Afnemer aan Formani gegevens, tekeningen etc. verstrekt, mag Formani uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbiedingen hierop baseren.

 

3.4  Alle aanbiedingen, prijsopgaven en offertes zijn rechtsgeldig gedurende 3 maanden na de datum van de offerte, mits schriftelijk anders overeengekomen doch worden geheel vrijblijvend gedaan. Indien het in de offerte vervatte aanbod wordt aanvaard, heeft Formani het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 

3.5 Mondelinge en telefonische afspraken alsmede toezeggingen van Formani medewerkers binden Formani slechts indien zij door een bevoegde vertegenwoordiger van Formani schriftelijk zijn bevestigd.

 

3.6 Door Formani aan de Afnemer bij of na de offerte ter kennis gebrachte monsters of specima hebben het karakter van een benaderende aanduiding. Daaraan ontleende gegevens verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

 

4. Wijzigingen

 

4.1 Wijzigingen in de koopovereenkomst evenals in de verkoopvoorwaarden zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

 

4.2 In geval van kostprijs verhogende factoren zoals verhoging van kostprijzen en/of verhoging van de prijzen van leveranciers en/of een wijziging van de valutaverhoudingen ten nadele van Formani, heeft Formani het recht het prijsverschil door te berekenen.

 

5. Aflevering en risico-overgang

 

5.1 De Afnemer draagt het risico van de door hem bestelde zaken vanaf het ogenblik, waarop deze aan hem zijn afgeleverd. De zaken zijn aan de Afnemer afgeleverd zodra de zaken op het door de Afnemer of bij de bestelling aangegeven adres gedeponeerd zijn of zodra de zaken aldaar door de Afnemer in ontvangst zijn genomen.

 

5.2 Tenzij anders is overeengekomen bepaalt Formani de wijze van vervoer.

 

5.3 De Afnemer is verplicht het geleverde bij aankomst te onderzoeken. In geval van vermoedelijke transportschade of vermoedelijk verlies is de Afnemer verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening te doen maken op de vrachtbrief of pakbon, waarvan een afschrift onverwijld naar Formani moet worden verzonden, en zich terstond met Formani in verbinding te stellen.

 

6. Overmacht

 

6.1 Overmacht aan de zijde van Formani houdt in iedere onafhankelijke omstandigheid buiten de schuld en risicosfeer van Formani - ook wanneer deze omstandigheid reeds kon worden voorzien op het moment van sluiten van de overeenkomst - welke het Formani blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt haar verplichtingen uit de overeenkomst na te komen en waartoe, voor zover ze al niet in deze omschrijving zijn vervat, in elk geval gerekend worden stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, gebrek aan grondstoffen, onvoorziene problemen bij productie of transport, ofwel ziekte van personeel, bedrijfsstoring, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, molest, stakingen, transportproblemen, brand, waterschade en andere onderbrekingen in de zaakvoering van Formani.

 

6.2 Indien Formani door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in artikel 6.1 bedoeld, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is Formani bevoegd de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.

De Afnemer kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.

 

6.3 Indien Formani door omstandigheden, opgekomen als hiervoor in artikel 6.1 bedoeld, blijvend verhinderd is haar verplichtingen na te komen, is iedere partij bevoegd de overeenkomst te ontbinden voorzover die op dat moment nog niet is uitgevoerd, indien de omstandigheid langer dan 60 dagen stand houdt.

De Afnemer kan uit dien hoofde geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden.

 

Artikel 7 Prijzen

 

7.1 De door Formani te berekenen prijzen zijn de prijzen, vermeld in de op de datum van de aflevering geldende prijslijst, die op aanvraag bij Formani verkrijgbaar is. Alle door Formani opgegeven prijzen (in prijsopgaven, offertes, catalogi, kortingsoverzichten etc.) zijn exclusief omzetbelasting, in Euro tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Formani behoudt zich het recht voor prijzen na het uitkomen van een prijslijst tussentijds te wijzigen. Reeds totstandgekomen overeenkomsten worden hierdoor niet getroffen.

 

7.2 Alle leveringen binnen Nederland vinden franco plaats onder berekening van kosten op de factuur. Deze kosten worden berekend volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering geldende tarief. Orderbedragen met een nettowaarde van tenminste € 340,- excl. B.T.W. worden niet met kosten belast.

 

7.3 Voor door Formani verrichte reparatie diensten zijn de overeengekomen honoraria bindend. De Technisch Medewerker van Formani beoordeelt of een aangeboden product onder garantie wordt hersteld of onder doorberekening van alle met de reparatie samenhangende kosten. Vervolgens maakt de Technisch Medewerker een globale kostenraming van de herstelwerkzaamheden. Bedragen de geraamde kosten meer dan een derde van de nieuwwaarde dan vindt er overleg plaats met de klant. In alle andere gevallen wordt het herstel zonder meer uitgevoerd met doorberekening van de reparatiekosten.

 

Artikel 8 Garantie

 

8.1 Formani staat in voor de deugdelijkheid voor de door haar geleverde producten in overeenstemming met hetgeen de Afnemer krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Als blijkt dat de zaken duidelijk aantoonbare gebreken of fabrieksfouten bevatten, dan zal Formani deze gebreken (doen) herstellen of vervangen dan wel een prijsreductie toepassen, één en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van Formani. Deze garantie geldt gedurende 6 maanden na de aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

8.2  Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of mede het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, het niet in acht nemen van aanwijzingen of voorschriften, werkzaamheden door derden, montage/installatie of reparatie door derden of door de Afnemer zonder vracht en de schriftelijke toestemming van Formani, na ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van de Afnemer op maat geproduceerde en geleverde producten, het verwerken door de Afnemer van de zaken.

 

Artikel 9 Levering

 

9.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen,vindt levering plaats vanaf het magazijn van Formani gevestigd te Nederland, momenteel gevestigd te Maastricht-Airport.

 

9.2 Formani zal de zaken leveren op het tijdstip dat, of onmiddellijk na het einde van de leveringstermijn die bepaald is in de overeenkomst. Overeengekomen levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Overschrijding van de levertijd verplicht Formani niet tot het doen van enige schadevergoeding en geeft Afnemer niet het recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen dan wel op te schorten.

 

9.3 Indien geen tijdstip waarop, of tijdvak waarbinnen, geleverd dient te worden is overeengekomen dient levering plaats te vinden binnen een, de aard van de zaak en de omstandigheden in aanmerking genomen, redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst.

 

9.4 Blijft de Afnemer na sommatie in gebreke om af te nemen,dan kan Formani te harer keuze hetzij leveren op een door Formani te bepalen tijdstip, hetzij de overeenkomst dan wel het nog onuitgevoerde deel van de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist, ontbonden verklaren, onverminderd het recht van Formani op vergoeding van schade, kosten en rente.

 

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

 

10.1 Formani behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren zaken voor, totdat al haar vorderingen uit overeenkomst geheel door de Afnemer zijn voldaan, waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van één of meer overeenkomsten. Indien Afnemer in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is Formani gerechtigd de haar toebehorende zaken op kosten van de Afnemer terug te halen van de plaats waar ze zich bevinden.

 

10.2 Indien er gerede twijfel bij Formani bestaat omtrent de betalingcapaciteiten van de Afnemer is Formani bevoegd levering en verzending uit te stellen, totdat de Afnemer genoegzame zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Dit geldt ook voor andere, reeds geleverde en wel volledig betaald zaken.

Indien zaken niet volledig betaald zijn, maar wel reeds verwerkt, laat Formani ook het eigendomsrecht op de alsdan ontstane zaken van toepassing zijn.

 

10.3 De Afnemer is niet gerechtigd de nog niet betaalde zaken te verpanden, anderszins te bezwaren dan wel de eigendom daarvan over te dragen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening. De Afnemer is verplicht  de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Formani te bewaren.

 

10.4 De Afnemer is verplicht Formani toegang te verlenen tot de plaats waar de geleverde zaken zich bevinden, met name in die gevallen waarin Formani op grond van de wet of op grond van de overeenkomst gerechtigd is de zaken terug te halen.

 

Artikel 11 Retentierecht

 

Formani is gerechtigd enige zaak van de opdrachtgever, dat haar op enigerlei titel ter beschikking is gesteld, onder zich te houden zulks tot de volledige voldoening van al hetgeen Formani uit welk hoofde dan ook van de opdrachtgever heeft te vorderen, tenzij de opdrachtgever terzake van die vordering genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het recht van retentie heeft Formani ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren.

De Afnemer komt jegens Formani geen retentierecht toe op de door Formani geleverde zaken.

 

Artikel 12 Betalingen

 

12.1 Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige korting, opschorting of verrekening, op de door Formani daartoe op haar offerte of factuur vermelde bankrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

12.2 In geval de Afnemer één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is hij een marktconforme maandrente verschuldigd of een pro rata gedeelte van een maand, over het totale openstaande bedrag incl. BTW. Tevens is de Afnemer de gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten verschuldigd, waaronder begrepen de kosten van een advocaat, ter hoogte van minimaal 15% van de hoofdsom inclusief B.T.W., doch met een minimum van € 250,-.

 

12.3 Formani is te allen tijde gerechtigd om vooruitbetaling van de koopprijs te verlangen dan wel enige vorm van zekerheid voor haar betaling te vorderen. Bij gebreke van voldoening hiervan door de Afnemer heeft Formani het recht haar prestatie op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

 

12.4 De Afnemer komt niet het recht toe zijn (betalings)verplichtingen op te schorten, ook niet indien hij naar zijn mening terechte klachten betreffende de zaken kenbaar maakt.

De Afnemer heeft evenmin recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen doch Formani is wel steeds bevoegd al hetgeen zij aan de Afnemer schuldig is te verrekenen met hetgeen de Afnemer al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdens betaling aan Formani verschuldigd is.

 

12.5  Door de Afnemer gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en ten slotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 13 klachten/reclamaties

 

13.1 De Afnemer dient bij levering en bij in ontvangstneming van de zaken te controleren of de levering met de bestemming c.q. zijn opdracht overeenstemt bij gebreke waarvan hij daarvan schriftelijk melding dient te maken binnen 8 werkdagen na ontvangst onder opgave van redenen.

De Afnemer kan op een gebrek geen beroep meer doen als hij niet binnen 8 werkdagen schriftelijk bij Formani heeft gereclameerd. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens Formani

 

13.2 De Afnemer kan op een niet zichtbaar gebrek in het product geen beroep meer doen, indien hij niet binnen 8 werkdagen , nadat hij de tekortkoming redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij Formani terzake schriftelijk heeft geprotesteerd onder opgave van redenen.

.

13.3 Reclamaties dan wel klachten schorten de betalingsverplichtingen van de Afnemer niet op noch geeft dit recht op verrekening.

 

13.4 Klachten kunnen niet worden aanvaard indien het geleverde geheel of gedeeltelijke is verkocht, verwerkt of daarover op enigerlei wijze door de Afnemer is beschikt.

 

13.5 Indien volgens Formani terechte klachten bestaan, zal de Afnemer de zaken, op eerste verzoek van Formani, direct terugzenden. Formani zal naar eigener keuze of schade vergoeden, of herstel uitvoeren, of een nalevering uitvoeren.

 

Artikel 14 Intellectueel eigendom

 

14.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de producten en de benamingen daarvan, en met betrekking tot alles wat Formani ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen verpakkingen, handleidingen, reclamemateriaal en afbeeldingen, komen uitsluitend toe aan Formani. Afnemer zal op eerste verzoek van Formani medewerking verlenen aan de overdracht van het auteursrecht op zaken die Formani in opdracht vervaardigt en die bestemd zijn om in serieproductie te worden genomen.

 

14.2 Het is de Afnemer niet toegestaan om gebruik te maken van de handelsnamen, merken, logo's en andere aanduidingen van Formani, tenzij de Afnemer hiervoor de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Formani ontvangt. In dit laatste geval zal de Afnemer zich houden aan de richtlijnen en instructies Formani met betrekking tot het gebruik van de merken, logo's en andere aanduidingen van Formani.

14.3  Het is de Afnemer niet toegestaan om enige aanduiding omtrent octrooien, auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten te verwijderen of te wijzigen.


Artikel 15 Ontbinding

 

15.1 Onverminderd het overigens in deze verkoopvoorwaarden bepaalde is Formani gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk buiten rechte te ontbinden op het tijdstip waarop opdrachtgever al dan niet tengevolge van overmacht in gebreke blijft een of meer bepalingen van deze overeenkomst na te komen, in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, zijn onderneming geheel of gedeeltelijk liquideert of door beslaglegging, onder curatele wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, onverminderd de overige aan Formani toekomende wettelijke rechten.

Formani heeft in dat geval recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals geleden verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

15.2 Door de ontbinding worden alle vorderingen van Formani op opdrachtgever ook voor zover deze vorderingen voortspruiten uit andere tussen partijen gesloten overeenkomsten, onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 

16.1 Formani sluit iedere aansprakelijkheid jegens de Afnemer uit voor alle schade, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die veroorzaakt is door opzet of grove schuld van Formani, dier werknemer(s) en/of hulppersonen.

 

16.2 In gevallen waarin Formani in weerwil van het in artikel 16.1 bepaalde gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de personen genoemd in artikel 16.1 nooit hoger zijn dan, ter keuze van Formani, hetzij de netto factuurwaarde van de geleverde zaken en/of diensten waardoor of in verband waarmee schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Formani, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

 

16.3 Mededelingen door of namens Formani betreffende de kwaliteit, de samenstelling, behandeling, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, etc. van de producten, al dan niet via afbeeldingen (één en ander in de ruimste zin des woords) zijn door Formani naar beste kunnen opgesteld doch zijn slechts benaderingen en schattingen en kunnen niet worden beschouwd als enige garantie, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

16.4 De Afnemer vrijwaart Formani, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door Formani van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, alsmede tegen de daaruit voor Formani voortvloeiende kosten.

 

16.5 Ingeval de Afnemer buiten Nederland is gevestigd en deze zorgdraagt voor transport van de producten staat de Afnemer jegens Formani in voor daadwerkelijke uitvoer uit Nederland van de producten. De Afnemer vrijwaart Formani voor alle aanspraken van fiscus en/of derden indien de Afnemer handelt in strijd met het vorenstaande.

 

16.6  Uitsluiting van aansprakelijkheid van Formani is eveneens van kracht indien Formani gebruik heeft gemaakt van haar opschortingsrecht dan wel het recht op ontbinding van de overeenkomst terwijl nadien onherroepelijk vast zou komen te staan dat dit ten onrechte  is geschied.

 

Artikel 17 Annulering


De Afnemer mag een gegeven order niet annuleren. Indien de Afnemer een gegeven order desondanks geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden alle met het oog op de uitvoering van deze order redelijkerwijs gemaakte kosten, de werkzaamheden van Formani en de winstderving door Formani, te vermeerderen met BTW, aan Formani te vergoeden.

 

Artikel 18 Advisering

Alle door Formani gegeven adviezen en door Formani verstrekte mededelingen en opgaven over onder meer de eigenschappen van door Formani te leveren producten zijn geheel vrijblijvend en worden door Formani verstrekt bij wijze van niet bindende informatie. Formani verleent terzake geen enkele garantie.

Artikel 19 Toepasselijk recht

 

19.1 Op alle opdrachten van en overeenkomsten met Formani is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

 

19.2  De werking van elk Internationaal Verdrag terzake van de koop van roerende zaken waarvan de werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 20 Geschillen

 

20.1 Alle geschillen uit of naar aanleiding van door Formani verstrekte opdrachten en/of gedane bestellingen en/of met Formani gesloten overeenkomsten zullen in eerste instantie bij uitsluiting worden voorgelegd aan de rechtbank te Maastricht; met ingang van 1 januari 2013 de rechtbank Limburg. In afwijking hiervan is Formani bevoegd, zich tot de rechtbank in de vestigingsplaats van Opdrachtnemer/Afnemer te wenden.


20.2 De nietigheid, de vernietigbaarheid van enige bepaling van deze voorwaarden of van de overeenkomst waarop deze voorwaarden toepasselijk is, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

20.3 Afnemer en Formani zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of de vernietigde bepalingen.